KSPK PRASEKOLAH PDF

PENGGUNAAN ICT MERENTAS KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK): TINJAUAN DI PRASEKOLAH. Keywords: Teaching approaches, Preschool Teachers, KSPK, integration .. Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Bahasa Kanak-Kanak Prasekolah. Hence, Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) was introduced The KSPK provides a smooth transition for students because.

Author: Kajikora Maugami
Country: Somalia
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 3 August 2011
Pages: 117
PDF File Size: 10.61 Mb
ePub File Size: 9.78 Mb
ISBN: 772-7-78996-493-2
Downloads: 2598
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Jujar

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangankan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

Melalui asuhan dan pendidikan yang sesuai, minda kanak-kanak ini dapat dirangsangkan, sikap dan emosi yang positif dapat dibina, serta kreativiti dan pemikiran kritikal dapat dijana. Berpandu kepada asas ini, kanak-kanak ini akan lebih bersedia untuk menghadapi alam persekolahan pada peringkat yang lebih tinggi.

Hasil kajian jangka panjang mendapati pelaburan pada peringkat awal kanak-kanak memberi pulangan yang positif kepada kerajaan dan masyarakat. Pada masa yang sama, semakin banyak hasil kajian neurosains menunjukkan kaitan antara pendedahan rangsangan pada peringkat awal dengan perkembangan minda kanak-kanak yang optimum. Menyedari hakikat ini maka pada tahunprasekolah telah dimasukkan ke dalam sistem pendidikan kebangsaan dan pada tahun Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang pertama telah dilaksanakan.

Selepas lima tahun pelaksanaan, Kurikulum Prasekolah Kebangsaan telah disemak dan akhirnya Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK telah dihasilkan dan dilaksanakan mulai di semua prasekolah kerajaan dan bukan kerajaan.

KSPK digubal berdasarkan rekabentuk kurikulum berasaskan standard, berbentuk modular, dan berkisar pada enam tunjang yang akan diteruskan pada sekolah rendah dan sekolah menengah. Pendekatan pembelajaran berpusatkan murid, inkuiri penemuan, belajar melalui bermain, pendekatan bertema, pendekatan bersepadu adalah ditekankan.

Kriteria pemilihan aktiviti memberi keutamaan kepada pengalaman yang menyuburkan enriching ,penglibatan aktif engagingselamat safe dan menyeronokkan fun. Bersesuaian dengan keperluan semasa dan berpandu kepada teori pembelajaran yang menyatakan kanak-kanak mampu belajar lebih daripada satu bahasa, maka KSPK memperuntukkan masa yang lebih panjang untuk pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris berbanding dengan apa yang terdapat dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran, masa dan tenaga, Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.

Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak.

Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan prasekloah untuk murid beragama Islam.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM PRASEKOLAH

Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia, bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan menyelesaikan masalah. Menggunakan kemahiran berfikir kritis, kreatif dan inovatif dalam pembelajaran dan kehidupan seharian.

Mengembangkan daya kreatif dan estetika Menghargai keindahan alam dan warisan budaya OBJEKTIF Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani, emosi dan sosial, intelek dan rohani seperti berikut: Mempunyai tubuh badan yang sihat. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar.

Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain.

Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. Fokus utama adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kanak-kanak, menekankan kepada inkuiri penemuan, dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersepadu, bertema, belajar melalui bermain, pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek.

  ANDY GRUNDBERG CRISIS OF THE REAL PDF

Prinsip utama yang digunakan adalah pendekatan dan kandungan pembelajaran perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak dan mengambil kira perbezaan antara individu.

Melalui proses pengajaran dan pembelajaran ini, kanak-kanak akan memperoleh konsep dan kemahiran asas yang akan membantu mereka meneruskan pembelajaran ke sekolah rendah kelak. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan, kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut: Untuk tujuan kesinambungan, Tunjang-tunjang Pembelajaran ini adalah sama dengan prsekolah yang difokuskan dalam pendidikan sekolah rendah.

Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Pendahuluan 2. Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris adalah wajib dipelajari oleh semua murid prasekolah. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dipelajari oleh murid di prasekolah yang beraliran bahasa Cina dan bahasa Tamil. Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak.

Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian praseko,ah dan permainan bahasa seperti drama dan sajak. Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita, simulasi, menyanyi, bernasyid, aktiviti hands-on, meneroka dan bermain. Pendidikan Moral Pendidikan moral prasekolah memberi fokus kepada pelakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang masa murid berada di prasekolah. Pendidikan moral tidak dijalankan melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan dalam prasekolah.

Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut: Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu. Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu.

Murid prasekolah belajar bersuci, berwuduk, melakukan pergerakan solat, mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. Pada masa yang sama murid ini juga mengenal asas bahasa Al Quran, huruf hijjaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan.

Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam Pendidikan prasekolah memberi penekanan kepada perkembangan sosioemosi kanak-kanak. Kanak-kanak akan menghadapi masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi mereka kurang stabil dan mantap. Perkembangan sosioemosi merangkumi aspek mengenali dan mengurus emosi sendiri, pencapaian emosi yang positif, pembinaan konsep kendiri positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial.

Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada di prasekolah, ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin, semasa rehat, semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain.

Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam melakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk menulis ksspk melukis, penglibatan dalam aktiviti sukan, aktiviti memainkan peralatan muzik serta pengendalian peralatan.

Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus, kemahiran motor kasar serta kordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini. Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat, menyambut objek, membaling objek serta postur yang betul semasa duduk. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan penjagaan kesihatan fizikal diri, kebersihan persekitaran dan pemakanan yang berkhasiat.

Prasekolab yang dibina akan memanfaatkan kanak-kanak ini sepanjang praekolah mereka. Secara lazimnya kanak-kanak yang mempunyai badan yang sihat dapat memberi tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran dan mempunyai konsep kendiri yang positif. Tunjang ini juga menekanan aspek keselamatan diri daripada sumber yang kapk menyebabkan kemalangan dan bahaya kepada diri mereka termasuk langkah menjaga kehormatan diri.

Perkembangan Kreativiti Perkembangan kreativiti merangkumi seni visual, pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif. Tunjang ini lebih menekankan proses daripada produk. Kanak-kanak diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti.

Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni, ekspresi kreatif dan apresiasi. Aplikasi seni merujuk kepada proses mengenal dan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan karya.

  HARRY POTTER TO KENYA NO ISHI PDF

Apresiasi seni melibatkan proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain. Pendidikan Muzik merangkumi aktiviti menyanyi, pengalaman awal untuk memainkan perkusi, prasekollah muzik menerusi bahan atau objek improvisasi, dan apresiasi muzik. Drama dan Gerakan Kreatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan kreatif di mana murid diberi peluang untuk main peranan, berlakon, menari dan membuat gerakan secara kreatif.

Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa, matematik dan lain-lain.

Awal Sains Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah. Dalam proses penerokaan ini, sikap saintifik yang prasekollah seperti sifat ingin tahu, sistematik dan teliti akan terbentuk. Semasa proses penerokaan ini, kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati, mengukur menggunakan unit bukan piawai, membanding dan mengelas juga akan dikembangkan.

Penerokaan dijalankan ke atas alam hidupan contoh: Tunjang ini lebih mementingkan penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pengetahuan. Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan daripada hasil penerokaan murid.

Awal Sains menyediakan peluang kepada praseekolah empat hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakan objek seperti blok. Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep penghubung, lingkungan serta awal matematik tetapi untuk meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor prasekollah. Awal Matematik konsep waktu, bentuk dan ruang.

Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan. Tunjang Sains dan Teknologi juga menyediakan peluang kepada murid prasekolah menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu. Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran asas sahaja.

Tunjang Kemanusiaan Tunjang Kemanusian memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri sendiri, lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga, rakan, komuniti dan alam sekitar. Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam prassekolah ini. Tunjang ini juga memberi penekanan praaekolah pemahaman budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan pelbagai kaum ini.

Tunjang Kemanusian menggariskan skop dan konteks prasrkolah di prasekolah. Kandungan dalam tunjang ini boleh digunakan untuk membina tema-tema pembelajaran. Modul Asas dan Modul Bertema Pendidikan prasekolah dilaksanakan melalui modul asas dan modul pgasekolah. Modul Asas Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada murid prasekolah. Pengalaman ini termasuk konsep pranombor, nombor, operasi nombor yang mudah, nilai wang, Pendahuluan Modul Asas merangkumi Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina untuk prasekolah yang aliran bahasa CinaBahasa 5.

Secara umumnya modul asas bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M membaca, menulis, mengira, menaakul. Modul teras juga merangkumi Pendidikan Islam yang perlu diajar oleh guru agama yang bertauliah. Pendidikan Moral diajar semasa murid beragama Islam belajar Pendidikan Islam, maka ia perlu dikelaskan sebagai modul teras asas.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM PRASEKOLAH | PDF Flipbook

Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar, maka Aktiviti Luar juga dianggap sebagai modul teras asas. Modul asas diberi masa yang khas dalam jadual waktu prasekolah. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Hidupan adalah Praseiolah dan Tumbuhan. Contoh tema yang prasekolaj dibina untuk Alam Bahan adalah Air dan Pakaian. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Fizikal adalah Cuaca. Aktiviti rutin Aktiviti rutin adalah penting dalam pendidikan prasekolah.